به وب‌سایت الحیات فارسی

خوش آمدید

لطفا برای دسترسی به ویدئوها، روی موضوع مورد نظرتان کلیک کنید:

صندوقچه اسلام

دکتر سم و اسلام

قرآن پژوهی و تحلیل

ما کیستیم و هدفمان چیست؟

ما مؤمنانی با پیشینه‌ی اسلامیِ رادیکال هستیم، اما با روحِ دین اسلام موافق نیستیم.
هدف این شبکه ارائه‌ی برنامه‌هایی است که دروغ‌های شیطان را اِفشاء و عشقِ خدا به انسان را اعلام می‌کند و تجربیاتِ مسلمانانِ پیشین که حمایتِ خدا را در عیسی مسیح تجربه کردند ارائه می‌دهد.

پیوندهای مفید