ما کیستیم و هدفمان چیست؟


ما مؤمنانی با پیشینه‌ی اسلامیِ رادیکال هستیم، اما با روحِ دین اسلام موافق نیستیم.
هدف این شبکه ارائه‌ی برنامه‌هایی است که دروغ‌های شیطان را اِفشاء و عشقِ خدا به انسان را اعلام می‌کند و تجربیاتِ مسلمانانِ پیشین که حمایتِ خدا را در عیسی مسیح تجربه کردند ارائه می‌دهد.

پیوندهای مفید